IDEONFONDEN AB

2021 AVSLUT OCH LIKVIDATION

Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av att stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Under resan på snart 15 år har vi fått möjlighet att träffa och stödja många spännande bolag. När Corona lagt sig hoppas jag vi ska kunna ta en återträff och gå igenom bolagen tillsammans.

2019 fattades beslut om att Ideonfonden AB ska gå i frivillig likvidation. Bolagsverket fattade beslut om likvidation och likvidator den 1 augusti 2019. Kallelse på okända borgenärer gjordes utan att någon borgenär anmälde sig.

Våra tillgångar i Swedish Growth Fund utdelades till oss under 2019 och 2020 i form av aktier och likvida medel. Aktierna avyttrades succesivt fram till hösten 2020 och är nu helt realiserade.

Vårt deltagande i Teknoseed II avslutades i och med 30 september 2020. Vår andel har blivit utbetald.

Det sammanlagda resultatet av investeringen i TeknoSeed II blev positivt med 391 KSEK och av investeringen i Swedish Growth Fund negativt med -439 KSEK. Efter kostnader för drift från starten 2006 och resterande avvecklingskostnader är beloppet att skifta ca 8 200 kr per aktie.

 

Slutligen:

På Ideonfonden ABs Årsstämma med slutredovisning, 29 juni 2021, deltog 209 aktieägare via poströst. Alla föreslagna beslut godkändes. Se protokoll nedan.

Handlingar finns i original hos likvidatorn.

Så snart slutredovisningen registrerats på Bolagsverket kommer skifteslikviden börja utbetalas till aktieägarna. Observera att detta kommer ta tid på grund av det manuella förfarandet som krävs.

Som aktieägare:

Vi saknar fortfarande några formulär för utbetalning. Så om du inte redan gjort det så ska formuläret ”Begäran om utbetalning av skifteslikvid”, fyllas i, undertecknas och skickas in med post eller som pdf.

Adress till bolaget:

Ideonfonden AB

c/o Ola Skanung

Braxengatan 5

222 71 Lund

Uppdaterad information kommer anslås på denna hemsida.

Frågor kan ställas till likvidatorn på ideonfonden@ideon.se

VAD ÄR IDEONFONDEN AB?

Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av att stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Bakgrunden var att det visat sig svårt för denna typ av bolag att i tidiga faser hitta nödvändigt kapital för att kunna växa och utvecklas. Ideonfondens bildande tog även tillvara det stora intresset för att på nära håll kunna följa unga, lovande företags resa från idé till marknad. I bolagsordningen fastslås båda dessa syften enligt följande:

Ideonfonden ska direkt och eller indirekt investera i att stödja och utveckla unga, teknikbaserade företag i Sydsverige och närregionen. Ideonfonden AB ska också fungera som ett nätverk för människor som är intresserade av teknikutveckling, företagande och tillväxt.

På Ideonfondens årsstämma i maj 2019 fattades beslut om att Ideonfonden AB ska gå i frivillig likvidation.

Vi nås på ideonfonden@ideon.se

IDEON Science Park logo

Keep track of future developments with the Ideon newsletter!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!

IDEON Science Park logo

KEEP TRACK OF FUTURE DEVELOPMENTS WITH THE IDEON NEWSLETTER!

You can unsubscribe in one click and we will never share your email address with third parties.

You have Successfully Subscribed!